Pärnaõue elurajoon

Pärnaõue

Elamurajoon asub Haabersti linnaosas, Rannamõisa tee ja Vana-Rannamõisa tee vahelisel maa-alal.

Detailplaneering

Detailplaneering nr:DP009510 üldplaneeringut muutev
Algatatud:25.09.2002
Vastu võetud:02.02.2005
Kehtestatud:26.01.2006
DP koostaja:K-Projekt AS
DP algataja:Pilmak OÜ
Arendaja:Bonava Eesti OÜ
Kinnistu varasemad omanikud:NCC Pärnaõue Tähekodu OÜ
Osaühing Robbins
DP algatamisel Pilmak OÜ

Elamurajooni ehitusõigusi määrab Rannamõisa tee 9c ja 10 kinnistute ja lähiala detailplaneering, mida algatati 25.09.2002.a. ja kehtestati 26.01.2006.a.

Ümbruskonna elanikud võitlesid korrusmajade hirmus Pärnaõue elurajooni vastu riigikohtuni. 19.04.2007.a. andis riigikohus õiguse siiski arendajale ja Tallinna linnale.

Rannamõisa tee 9c ja 10 kinnistute ja lähiala detailplaneering määrab lisaks Pärnaõue elurajoonile ka üle Rannamõisa tee asuva Rõuga tn 1 ja 2 ning Pikaliiva tn 92 kinnistute ehitusõigusi.

Planeeritava ala suurus on 16,8 ha. Tegemist on uue korruselamute rajooniga.

Detailplaneeringuga muudeti linna üldplaneeringut, mille järgi oli ala määratud eramajade piirkonnaks. Planeeringuga on kavandatud kokku 929 kortertit, samale alale oleks saanud planeerida ca 90 väikeelamute krunti.

Korterelamute ehitamise plussiks peeti avaliku ruumi ja ühtse arhitektuuri tekkimst ning olemasoleva infrastruktuuri ja ühistranspordi liinide efektiivselt kasutamist.

Rannamõisa tee poolses osas on hoonestus kõrgem ning kõrgus väheneb sujuvalt ümberringi asetsevate olemasolevate ja planeeritud perelamute poole. Kõrgem korruselisus ja suurem hoonestustihedus on planeeritud eelkõige Rannamõisa tee vahetusse lähedusse, et tagada kasvavast mootorsõidukite liiklusest tulenevate häiringute (müra, õhusaaste, liiklusoht) minimeerimine pereelamupiirkondade suunas, mis nõuavad suuremat privaatsust ja madalamat häiritust linnakeskkonna mõjutustest.

Hooned on enamasti kolme- ja neljakorruselised. Vana-Rannamõisa tee poolsed kortermajad on kahekorruselised, nagu on ka enamus üle tee asuvatest eramajadest.

Planeeringu aluseks on võetud Soome firma Ericsson Architects kontseptsioon. Hooned on nelja tüüpi, enamasti kolme ja nelja korruselised, aga erinevad 2 ülemise korruse ulatuses. Kuue korteriga hooned asetsevad kirdes. Kõikidel korterealmu tüüpidel katused horisontaalsed. Välisviimistluses heledatooniline krohv, rõdude piirded puidust.

Maa-ala külgneb Rannamõisa tee, Vana-Rannamõisa tee ja Printsu teega. Printsu tee on kõrvaltänav. Vana-Rannamõisa tee on jaotustänav. Suurem liiklus toimub mõõda Rannamõisa teed. Rannamõisa teele on välja ehitatud ka jalgrattatee.

Elamukvartali keskele on planeeritud perspektiivne magistraaltänav Pikaliiva tn, mille paiknemine on paika pandud Tallinna Üldplaneeringuga ning mida mööda hakkab tulevikus kulgema bussiliiklus. Pikaliiva tänav hakkab ühendama Kakumäe tee Rannamõisa tee ja Paldiski maanteega.

Vastavalt Rannamõisa tee rekonstrueerimise projektile on see projekteeritud 4-rajalise eraldusribaga põhitänavana.
Rannamõisa teele on koostatud rekonstrueerimise projekt, millisega on ette nähtud tänava 4-rajaliseks muutmine koos vajalike fooriristmikega. Rannamõisa tee ja Pikaliiva tänaval ristmik on Rannamõisa tee rekonstrueerimise projektiga ette nähtud foorijuhitavana. Kõik pöörded hakkavad toimuma eraldi radadelt. Teistel ristmikel on liiklus korraldatud anna teed põhimüttel ja parema käe reegli järgi. Pikaliiva tänava sõidutee on projekteeritud laiusega 7m, kõnniteed mõlemal pool teed – ühel pool laiusega 2m jalakäiatele ja telisel pool 4m jalakäiateele ja jalgratturitele.

Printsu tee on 3m laiune killustikkattega tee. Seda on planeeritud laiendada 5,9 m-ni ja asfalteerida. Osaliselt (Pikaliiva ja Aedvere tänavate vahelisel lõigul) on planeeritud ainult kergliiklustee (vähendamaks Printsu tee koormust). Teiste tänavate sõidutee laius on 5,9m. Vana-Rannamõisa tee äärde on planeeritud 3m laiune kergliiklustee.

Üldine parkimine on lahendatud 1 parkimiskohaga korteri kohta. Parkimine on korraldatud parkimisaladel hoonete lähedal, mis annab elanikele kerge juurdepääsu. Parkimine lahendatakse põhiliselt maapealse parkimisena. Printsu tee äärsete nelja 3/-1 korruseliste ja kolme 2/-1 korruseliste korterelamute parkimine nähakse ette osaliselt soklikorrusele. See lubab suurendada parkimiskohtade arvu kuni 1,5 kohta korteri kohta, seejuures mitte suurendades maapealsete parkimiskohtade arvu.

Planeeritava elamuala teenindamiseks nähakse ette krunt lasteaia rajamiseks (Pikaliiva – Printsu ristmikult esimene krunt Vana-Rannamõisa tee poole).

Planeeritava ala soojusvarustus oli planeeritud eraldi kinnistuga gaasikatlamaja baasil. Gaasikatlamaja jaoks moodustati eraldi kinnistu. Gaasikatlamaja jäi siiski rajamata, kortermajade soojusvarustus lahendati lokaalsete majasiseste gaasikatlamajade abil.

Tarbjate 0.4kV elektritoide on ette nähtud kuue trafoalajaama baasil. Kokku 3105 kW / 4825 A. Kokku koos eriaegsusega 2500 kW / 3800 A.

Lähemaks tõmbekeskuseks peeti Rocca al Mare piirkonda, kus on olemas suured kaubanduskeskused ja vaba-aja veetmise võimalused (spordikompleksid, loomaaed jne).

Hooned

KinnistuHoonestusKorterite arvParkimiskohtade arv
Vana-Rannamõisa tee 1d 6 korterelamut75 korterit 75 parkimiskohta
Vana-Rannamõisa tee 1d/1
Vana-Rannamõisa tee 1d/2
Vana-Rannamõisa tee 1d/3
Vana-Rannamõisa tee 1d/4
Vana-Rannamõisa tee 1d/5
Vana-Rannamõisa tee 1d/6
Vana-Rannamõisa tee 1f6 korterelamut78 korterit78 parkimiskohta
Vana-Rannamõisa tee 1f/1
Vana-Rannamõisa tee 1f/2
Vana-Rannamõisa tee 1f/3
Vana-Rannamõisa tee 1f/4
Vana-Rannamõisa tee 1f/5
Vana-Rannamõisa tee 1f/6
Vana-Rannamõisa tee 1h3 korterelamut32 korterit32 parkimiskohta
Vana-Rannamõisa tee 1h/1
Vana-Rannamõisa tee 1h/2
Vana-Rannamõisa tee 1h/3
Noorkuu tn 2 // 4 // 6 // Vana-Rannamõisa tee 1e 5 korterelamut97 korterit97 parkimiskohta
Noorkuu tn 2
Noorkuu tn 4
Noorkuu tn 6
Vana-Ranamõisa tee 1e/1
Vana-Ranamõisa tee 1e/2
Тähistaeva tn 6 // 8 // 103 korterelamut57 korterit57 parkimiskohta
Tähistäeva tn 6
Tähistäeva tn 8
Tähistäeva tn 10
Noorkuu tn 1 // 3 // 5 // 8 4 korterelamut79 korterit79 parkimiskohta
Noorkuu tn 1
Noorkuu tn 3
Noorkuu tn 5
Noorkuu tn 8
Noorkuu tn 7 // 9 // 10 //124 korterelamut80 korterit80 parkimiskohta
Noorkuu tn 7
Noorkuu tn 9
Noorkuu tn 10
Noorkuu tn 12
Vanakuu tn 1 // 3 // 5 // 7 // 95 korterelamut95 korterit95 parkimiskohta
Vanakuu tn 1
Vanakuu tn 3
Vanakuu tn 5
Vanakuu tn 7
Vanakuu tn 9
Vanakuu tn 2 // 4 // 6 // 11 // 135 korterelamut95 korterit95 parkimiskohta
Vanakuu tn 2
Vanakuu tn 4
Vanakuu tn 6
Vanakuu tn 11
Vanakuu tn 13
Printsu tee 54 korterelamut64 korterit64 parkimiskohta
Printsu tee 5/1 ** müügis, https://www.bonava.ee/kinnisvara/tallinn/haabersti/parnaoue-premium-plus/printsu-5-1
Printsu tee 5/2 ** müügis, https://www.bonava.ee/kinnisvara/tallinn/haabersti/parnaoue-premium-plus/printsu-5-2
Printsu tee 5/3 ** müügis, https://www.bonava.ee/kinnisvara/tallinn/haabersti/parnaoue-premium-plus/printsu-tee-53
Printsu tee 5/4 ** müügis, https://www.bonava.ee/kinnisvara/tallinn/haabersti/parnaoue-premium-plus/printsu-tee-54
Printsu tee 13 korterelamut *37 korterit37 parkimiskohta
Ei ole veel ehitatud
Printsu tee 3Lasteaed *08 parkimiskohta
Ei ole ehitatud. Ei kuulu enam arendajale
Tähistaeva tn 2Gaasikatlamaja *
Ei ole ehitatud
KOKKU48 korterelamut789 korterit + lasteaed789 + 8 parkimiskohta

* ei ole ehitatud
** müügis

Enamus korterelamutest on välja ehitatud ja nendes asuvad korteriomandid on müüdud. Arendajale kuuluvad Printsu tee 1 kinnistu, osa korteriomanditest valminud Printsu tee 5/1 ja 5/2 majades ning kõik korterid ehitusjärgus Printsu tee 5/3 ja 5/4 majades.
Lasteaia krundi omanikuks on PRESC Development OÜ.